Het laatste nieuws
De verantwoordelijke uitgever
van deze Site is Rob Reynders,
ABVV-BBTK, Rouppeplein 3,
1000 Brussels
Teken het gastenboek
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel

Welkom op de website van 
het ABVV van het
Universitair Ziekenhuis Brussel

Google 
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Mail: informatie@abvv-uz-brussel.be ABVV
ABVV
ABVV
Zoekresultaten.


Elektronische
nieuwsbrief voor
alle werknemers
van het ziekenhuis
Op dit ogenblik bezoeken
personen de website
Doorzoek onze
website met

Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
ABVV
Handen af
van de index

Notulen van het
 Comité Preventie van 2015
We plaatsten notulen van
het Comité Preventie van 2015 op de site. Wenst U deze te raadplegen?
Klik dan hier!
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Onderhoud rond het ‘beleidsplan’ van
het UZ Brussel
Op donderdag 1 oktober hadden we op onze vraag een onderhoud
met de personeelsdirecteur rond het ‘beleidsplan’ dat door
de heer Flament aan de werknemers wordt uiteengezet.
Er was bij een aantal werknemers immers enige ongerustheid ontstaan
over het voortbestaan van hun job. Hiernaast kan U de brief
waarin wij om een onderhoud vroegen downloaden evenals
ons verslag van deze vergadering.
Brief Verslag 1-10
Niettegenstaande de werkgever over een document beschikt waarin het beleidsplan wordt uiteen gezet
werd ons dat niet ter informatie overhandigd. Hopelijk wordt het niet doorgeven van informatie bij
de nieuwe personeelsdirecteur, de heer Van Raes, geen gewoonte. Het versterkt immers enkel het vermoeden
dat er meer aan de hand zou kunnen zijn.
Opvallend: wij kregen geen enkel document
Uit de oude doos
 (1991)
Als werknemer kan je soms wat meemaken. Hieronder kan U een brief
downloaden van een van onze afgevaardigden die een confrontatie
had met de toenmalige personeelsdirecteur.
Brief Brief
Sociale Verkiezingen in mei 2016
In mei 2016 kan het personeel van het ziekenhuis opnieuw afgevaardigden
verkiezen voor de Ondernemingsraad en het Comité Preventie van het UZ Brussel.
Wenst U zich voor de BBTK kandidaat te stellen dan kan U ons
steeds contacteren.
Hieronder vindt U in een flyer van de BBTK die bedoeld is voor werknemers die
namens hun collega’s via een mandaat in de Ondernemingsraad
of het Comité Preventie hun stem willen laten horen.
Flyer
Wenst U zich kandidaat te stellen? Vul dan onderstaand
formulier in en contacteer een van onze afgevaardigden.
Wenst U zich kandidaat te stellen?
Formulier
Hieronder kan U een document downloaden waarin
onze syndicale afvaardiging kort schets wat er van
kandidaten wordt verwacht en waarvoor de
BBTK
staat in het UZ Brussel
Wat verwacht onze syndicale
afvaardiging van de kanditaten?
Document
Sociale Maribel Peterschap 2016
In het kader van de Sociale Maribel van de Ziekenhuissector
kan elk ziekenhuis gesubsidieerd worden voor de aanwerving
van nieuwe werknemers met als doel dat oudere en ervaren werknemers
hun kennis aan hen overdragen. Men noemt dat het ‘Project Peterschap’.
Elk jaar moet dit project verlengd worden.
Hieronder kan U de brief die zowel de werkgever als de secretaris van
de ondernemingsraad hieromtrent hebben ontvangen downloaden.
Document
Gezien wij zo onze twijfels hebben of de werknemers die in
het kader van dit Peterschapsproject op een correcte wijze
worden geïnformeerd hebben we de werkgever om een onderhoud
gevraagd.
Verslag onderhoud op dinsdag 22 september
rond zaterdag werk Diabeteskliniek en Bloedafname
Op de ondernemingsraad van maandag 14 september
werd door de werkgever aan de leden van
de ondernemingsraad een document overhandigd
betreffende het zaterdagwerk in de Diabeteskliniek
en de Bloedafname. U kan dat document hiernaast
downloaden. Een week later hadden BBTK
afgevaardigden hierover nog een onderhoud
op de personeelsdienst. Ook het verslag van dat
onderhoud kan U hiernaast downloaden.
OR Brief
Een nieuwe wet betreffende de uitoefening van
de gezondheidsberoepen
In het Staatsblad van 18 juni 2015 verscheen de Wet van 10 mei 2015
die het KB nr.78 betreffende de beroepswetgeving in onze sector vervangt. Deze
wet telt maar liefst 104 pagina’s. U vindt er ondermeer volgende regelgeving in terug:
de uitoefening van de geneeskunde, van de kinesitherapie, van de verpleegkunde,
van de vroedvrouw, etc. Aan de Wet werd in bijlage het advies van
de Raad van State toegevoegd alsmede de artikelen die in de toekomst gaan
gewijzigd worden.
Hieronder kan U deze Wet downloaden.
Ondernemingsraad van september
keurde nieuwe uurroosters
goed
Op de Ondernemingsraad van september werden
op vraag van de werkgever een aantal nieuwe
uurroosters goedgekeurd. Het gaat om roosters
van de Logistieke Dienst, afdeling A350, VP 03,
Labo Genetica en Consultatie Dermato.
Hieronder kan U deze nieuwe uurroosters downloaden.
Uurroosters Verslag ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Affiches et tracts action 7 octobre 2015 NL.pdf
BBTK afgevaardigden stapten
 uit de werkgroep arbeidstijd
Directie wil terugroeppremie 
voor veerpleegkundigen
en laboranten afschaffen !!!
De werkgroep diende enkel om inleveringen
voor het personeel door te duwen.
Tijdens de vergadering van de ondernemingsraad van juli 2015
werd door de directie voorgesteld om de terugroeppremie
voor verpleegkundigen en laboranten af te schaffen.
Als excuus stelde zij dat de regeling die wordt voorgesteld
voor de vergoeding van de overuren dergelijke premie
overbodig maakt. U kan hieronder het voorstel van de directie
inzake de overuren inkijken en downloaden.
U zal merken dat de werkgever een verband legt tussen
de overuren en de terugroeppremie, terwijl terwijl daar nooit
enig verband is geweest. Klik hier om de overeenkomst
uit 2007 rond de terugroeppremie te downloaden.
Overuren
“Afschaffing van de terugroeppremie diende vermoedelijk door de werkgroep Arbeidstijd
van de ondernemingsraad goedgekeurd worden.”
Na twee jaar slaagde de werkgroep Arbeidstijd  
 er niet in om een voorstel te formuleren rond de overuren
Toen de twee BBTK afgevaardigden van de OR in mei laatstleden de werkgroep verlieten werd die werkgroep
door de werkgever gewoon opgedoekt. Hiermee verplichtten we de ziekenhuisdirectie om voortaan alles opnieuw
in de Ondernemingsraad te bespreken, waar de BBTK fors in de meerderheid is.
Op twee maanden tijd slaagden we erin om in de Ondernemingsraad
informatie te bekomen waar de werkgroep na 2 jaar niet in was geslaagd
Een klacht bij de inspectiediensten van de FOD Sociale Zaken,
de Arbeidsinspectie en het RIZIV hangt nog steeds in de lucht
Gedurende twee jaar bleven de twee BBTK’ers in de werkgroep aandringen op de juiste cijfers rond de Sociale Maribel
en de Mobiele Equipe. Zonder resultaat. Nadat de BBTK afgevaardigden opstapten hebben we naar de directie
duidelijk gesteld dat ze enkele weken de tijd had om aan de Ondernemingsraad de exacte cijfers voor te leggen
over de inzet van de Sociale Maribellers ,de Mobiele Equipe bij de verpleegkundigen, en het voorstel inzake
de overuren, zoniet werd er zonder pardon beroep gedaan op de Arbeidsinspectie. Drie weken later ontvingen we
de gevraagde informatie. Hieronder vindt U de twee nota’s. De tekst over de Sociale Maribel hebben we ingekort omdat
daarin namen van verpleegkundigen worden vermeld. Teneinde hun privacy te respecteren hebben we deze lijst weggelaten.
Het voorstel inzake overuren kon U hierboven reeds inkijken.
Soc. Maribel Mob. Equipe
 Wij hebben een sterk vermoeden dat in de hospitalisatieafdeling
 de personeelsnormen niet worden rerespecteerd, waarvoor
 het ziekenhuis nochtans wordt gesubsidieerd  
Wordt vervolgd
De Wet
Worden de nachtprestaties
correct vergoed in het ziekenhuis?
Wij hebben een sterk vermoeden dat de nachtprestaties in het ziekenhuis niet
volledig worden vergoed zoals het hoort. Vandaar dat we hierover contact
hebben genomen met de werkgever. Het zieknhuis zou zich voor de vergoeding van de nachtprestaties
baseren op een akkoord in het ziekenhuis dat dateert uit 2007, terwijl er
in 2011 een KB verscheen waarin onder meer de grenzen van de nachtprestaties
werden vastgelegd.
Hieronder kan U de brief downloaden die we in juni naar de toenmalige personeelsverantwoordelijke,
mevrouw D’Haese, stuurden. Door de wissel van personeelsdirecteur werd het antwoord vetraagd.
In de loop van de komende dagen verwachten we een antwoord van de nieuwe
personeelsdirecteur, de heer Van Raes.
Hieronder kan U het akkoord van 2007 downloaden en het KB van 2011.
Brief D'Haese KB 2011 2007
Slimme meters, goed voor de consument
én voor de overheid? Klopt niet!
(Click op de foto)
Pensioenen_15_juni_2015.pdf
CAO van UZ Brussel rond brugpensioen op 60
krijgt registratienummernummer
van FOD werkgelegenheid
Alle CAO’s die bij de FOD Werkgelegenheid worden neergelegd krijgen nadat ze door dit Ministerie werden getoetst op
hun geldigheid een registratienummer. Dit gebeurde ook bij de CAO die in het ziekenhuis werd afgesloten
rond het brugpensioen op 60. Hieronder kan U de brief downloaden die we van de werkgever hieromtrent
kregen en waarin het erkenningsnummer wordt vermeld. Dit nummer kan belangrijk zijn voor de werknemers
die van dit brugpensioen nog gebruik wensen te maken.
Download 2015-9-7 Pamflet - Eindeloopbaan voor de werknemers in de Social profit.pdf
Verslag onderhoud rond
zaterdag werk Diabeteskliniek
en Bloedafname
Op donderdag 18 juni had de syndicale afvaardiging
van de BBTK een onderhoud op de personeelsdienst
rond de invoering van zaterdag werk op
de Diabeteskliniek en de Bloedafname.
hieronder kan U ons verslag van dit onderhoud
downloaden.
Verslag
Eindeloopbaan in
onze sector
De BBTK heeft een nieuw pamflet
gemaakt rond de problematiek van
de eindeloopbaan (brugpensioen, tijdskrediet)
in onze sector.
U kan dat pamflet hieronder downloaden
door op de afbeelding te klikken
Zaterdagwerk op Voetkliniek en Bloedafname
Waarom?
Aan de werknemers van de Voetkliniek en de Bloedafname
wordt eenzijdig zaterdagwerk opgelegd. Waarom?
Wij vroegen het de directie per brief die U hieronder kan downloaden.
Het overleg is voorzien op donderdag 18 juni om
09u30 op de Personeelsdienst.
Download
LBC schrijft verwarde brief over de notulen
van de OR van mei 2015
Brief LBC
De ondernemingsraad van mei 2015 was er eentje om nooit
te vergeten. U kan de notulen van die ondernemingsraad
hiernaast downloaden. De LBC voelde zich geroepen
om op deze notulen schriftelijk te reageren. Ook deze
brief vindt U hiernaast terug. Deze brief bleek echter strategisch
niet de beste keuze. Enerzijds is de inhoud beneden alle peil
en zelfs beledigend,maar anderzijds verplaatste de werkgever
de discussie over de inhoud naar de ondernemingsraad van juli.
Dit geeft ons de kans om over de OR van mei en hetgeen
daar al dan niet zou gezegd zijn nog maanden door te bomen.
Notulen ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Wie zijn de kaders in het ziekenhuis?
Na
10 jaar slaagt de werkgever er nog steeds niet
in om ons mee te delen wie in het ziekenhuis
een echte kaderfunctie heeft
In het kader van de correcte uitbetaling van de overuren dient de werkgever
samen met de vakbonden te bepalen wie in het ziekenhuis een kaderfunctie heeft.
Tien jaar vragen we dit reeds en hebben hier omtrent nog meer eens een brief aan de directie gericht.
Ondertussen heeft de directie ons geantwoord dat we op donderdag 19 november
hierover een voorstel zouden krijgen.
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Overdracht en uitbetaling van de verlofdagen
De personeels afgevaardigden uit de ondernemingsraad ontvingen
in oktober laatstleden een nota van de werkgever waarin de regeling
in het UZ Brussel rond de overdracht en de uitbetaling van de verlofdagen
wordt uiteen gezet. Enkel rond de regeling voor de arbeiders was er discussie.
U kan de inhoud van deze discussie nalezen in de notulen van de OR
van oktober 2015
De nota
Nota over de regeling voor kerstavond
en nieuwjaarsavond in het ziekenhuis
Op de ondernemingsraad van november ontvingen de werknemers afgevaardigden
van de directie een nota omtrent het uur dat de werknemers op kerst en nieuwjaars avond
vroeger mogen vertrekken.
Het uur
Goedkeuring nieuwe uurroosters
Op vraag van de werkgever keurde de ondernemeningsraad
van oktober een aantal nieuwe uurroosters goed. Het gaat
onder meer om Consultatie inschrijvingen, VPE14, VP03, Telefonie
en Radiologie
Roosters 1 Roosters 2
Maaltijdprijzen aangepast in 2016
Op de Ondernemingsraad van december 2015
werden aan de leden van de OR de nieuwe
maaltijdprijzen meegedeeld. Hieronder
kan U het document downloaden dat aan
ons werd overhandigd.
Prijzen
Goedgekeurde uurroosters
december 2015
December
Goed te keuren uurroosters
januari 2016
Januari
Onze syndicale afvaardiging legde bij de directie klacht
neer tegen de lijst van de leidinggevenden
De procedure van de Sociale Verkiezingen voorziet dat de vakbonden, maar ook elke werknemer,
op verschillende tijdstippen bij de werkgever een klacht kunnen neerleggen. De Ondernemingsraad
dient die klacht dan te onderzoeken en een beslissing te nemen.
Bij de bekendmaking van de functies van de leidinggevenden heeft de BBTK klacht tegen de lijst
neergelegd gezien het hoofd van de Dienst Preventie er niet werd in opgenomen.
Na heel wat geharrewar werd onze klacht aanvaard. Hieronder kan U de twee brieven downloaden
die de BBTK aan de werkgever richtte en het antwoord van de werkgever.
Brief 1 Brief 2 Antwoord
Blijft de overheid de Bijzondere Beroepstittels
al dan niet vergoeden?
Op vraag
van verpleegkundigen
 Onrust  
Er heerst binnen het verpleegkundig departement nogal wat twijfel of
de vergoeding voor de Bijzondere Beroepstittels in de toekomst al dan niet
wordt uitbetaald. Wij hebben de directie hieromtrent om een onderhoud gevraagd
en werden ook uitgenodigd (zie downloads hieronder).
Wordt vervolgd  
Brief Onderhoud Sociale verkiezingen 2016
Functies en namen van de leidingevenden
en de kaders werden aan de OR meegedeeld
Bij de Sociale verkiezingen, waarbij de werknemers stemmen voor hun afgevaardigden in
de Ondernemingsraad en het Comité Preventie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen
jonge werknemers, arbeiders, bedienden, kaders en leidinggevenden. Op de ondernemingsraad
overhandigde de werkgever aan de leden van de OR de lijst met de functies en de namen
van de leidinggevenden en de kaders in het ziekenhuis. U kan deze lijst hieronder downloaden.
De lijst
Grote reorganisatie van
de ziekenhuissector gestart
Dit gaat banen kosten, zeer veel banen!
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Magie De Block, plant een verregaande
reorganisatie van de ziekenhuissector. Deze reorganisatie kan in twee delen opgesplitst
worden: het medisch gedeelte en het logistieke gedeelte.
Hieronder kan U het ‘Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering’ van Minister
De Block downloaden. Dit plan bespreekt hoofdzakelijk het medische gedeelte.
Het plan
‘Ziekenhuizen moeten
samen werken
en een soort van cluster
vormen’
Naast het medische luik is er het logistieke luik. De ziekenhuizen moeten
drastisch reorganiseren en verregaand samen werken.
Dit konden de vakbonden afleiden uit omzendbrieven
en uit contacten met de diverse politieke partijen en hun kabinetten.
“Opgelet: dit is
een besparingsoperatie en
gaat veel banen kosten”
‘De reorganisatie ging van
start in 2015 en moet
tegen 2017 op volle
toeren draaien’
Waartoe zullen de ziekenhuizen verplicht worden om te besparen
in de werkingskosten:

- de uitbesteding van:
   de boekhouding
    de facturatie
    de onderhoudsdienst
    delen van de technische diensten
- gemeenschappelijke aankopen met een centraal magazijn dat
buiten de ziekenhuizen gelegen is
- er moet voor de cluster van ziekenhuizen één gemeenschappelijke
keuken komen die in één van de ziekenhuizen mag gesitueerd
zijn
- één gemeenschappelijke IT dienst die gehuisvest wordt buiten
de ziekenhuizen
- één callcenter voor de patiënten-afspraken voor de deelnemende ziekenhuizen
gelegen in een gebouw buiten de ziekenhuizen
- een verregaande samenwerking tussen de laboratoria van de ziekenhuizen,
desnoods onder gebracht in een aparte juridische constructie met
een ander Paritair Comité waarvan de lonen 10% lager liggen
‘De vrijgekomen ruimten
dienen voor medische
doeleinden te worden
gebruikt’
‘Verdere automatisering
van het afspraken
systeem zodat patiënten
bijvoorbeeld zelf
hun afspraken online
kunnen inbrengen’
De aankoopdiensten werden als eerste aangepakt
‘De cluster waar
het UZ Brussel toe
behoort bestaat momenteel
uit de volgende ziekenhuizen:
- UZ Brussel
- Sint-Jan Portaels Vivoorde
- ASZ Aalst
RZ Sint-Maria Halle’
Op de ondernemingsraad van mei 2015 kregen de personeelsafgevaardigden
een eerste toelichting over het nieuwe aankoopbeleid. In december vorig jaar werd
in de OR de stand van zaken toegelicht. Klik hier en download
de notulen van mei 2015
. Opgelet, het zijn nogal merkwaardigde notulen. Op
de ondernemingsraden kan het er soms nogal gek aan toegaan ...

Tijdens de vergadering van de OR van mei 2015 werd er ons eveneens een nota
overhandigd die we een tijd geleden op deze website publiceerden.
Het feit dat we merkten dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten van
het logistiek personeel niet meer werden verlengd naar aanleiding van
het nieuwe aankoopbeleid deed ons beslissen om nu eens duidelijkheid te kijgen
van de gevolgen voor het betrokken personeel van de reorganisatie van deze dienst.
We vroegen de werkgever schriftelijk om een onderhoud. De brief kan U hieronder
downloaden.
De brief
De verhouding verpleegkundige-arts
en verpleegkundige-patiënt gaat
drastisch wijzigen
Verpleegkundigen gaan nog flexiebeler
moeten worden
In het kader van de uitvoering van het ‘Plan
van aanpak’ van Minister De Block, neemt
het UZ Brussel deel aan een piloot project voor
de materniteit. Op de OR van november werd
dit Plan toegelicht. Bleek dat er van de verpleeg-
kundigen van deze dienst verwacht wordt dat
zij ook bij de patiënten thuis op bezoek gaan
om zorgen toe te dienen.
Dit wordt vermoedelijk een nieuwe evolutie
binnen de ziekenhuissector.
Dreigen met acties BBTK afgevaardigden vroegen
onderhoud aan rond de parking problematiek
Nogal wat werknemers contacteerden ons de voorbije dagen naar
aanleiding van het feit dat het aantal parkeerplaatsen aan de polikliniek
voor het personeel van het ziekenhuis opnieuw
verminderd werd. Het feit dat werknemers wel op P1 en P3
kunnen parkeren wanneer ze een maandabonnement nemen
doet toch heel wat vragen reizen over de parkeer politiek die door
de werkgever gevoerd wordt. We schreven een brief en worden
maandag 8 februari door de directie ontvangen.
De brief
Op maandag 8 februari hebben
de BBTK afgevaardigden een eerste
onderhoud met de werkgever
rond de reorganisatie in het ziekenhuis
Het staat vast dat een aantal
contracten nu al niet
meer worden verlengd
Ziekenhuisdirectie legt een
aantal CAO-artikels inzake Sociaal
Overleg naast zich neer
De UZ directie probeert elk syndicaal overleg rond de reorganisatie
van het ziekenhuis uit de weg te gaan. Dat is een feit. Inmiddels
werden een aantal beslissingen door de werkgever doorgevoerd
zonder dat de CAO inzake de werking van de syndicale afvaardiging
werd nageleefd.
We hebben met acties moeten dreigen
om binnen een redelijke termijn door de werkgever
ontvangen te worden
Op maandag 8 februari wordt de syndicale afvaardiging
van de BBTK door de werkgever ontvangen in verband
met de op til zijnde herstructurering. Daarvoor dienden
we eerst in een brief te dreigen met acties. Zie de
brief hieronder.
Verslag van het onderhoud op
maandag 8 februari 2016
De parkeerproblemen
Hiernaast kan U het verslag van het onderhoud op 8 februari 2016
inkijken en downloaden.
Tegelijk werd er ons door de heer Flament een document
overhandigd dat U eveneens kan downloaden.
Het verslag Document
De clustering van ziekenhuizen en
het aankoopproces in het UZ Brussel
Verslag van het onderhoud op
maandag 8 februari 2016
Op 8 februari laatstleden hadden we op onze
vraag een onderhoud met de directie over
de gevolgen in het UZ Brussel van de verplichte
clustering van ziekenhuizen. Momenteel wordt in
het ziekenhuis vooral de aankoopdienst getroffen.
Het verslag van dit onderhoud vindt U hieronder.
Het verslag
De Bijzondere Beroepstittels
Verslag van het onderhoud op
maandag 11 januari 2016
Bij de verpleegkundigen in het ziekenhuis
heerst nogal wat onrust over de verdere
betaling van de vergoeding voor
de Bijzondere Beroepstittels. We hadden
hierover op 11 januari een gesprek met
de werkgever. Ons verslag van dit gesprek
kan U hieronder downloaden.
Het verslag
Sociale verkiezingen mei 2016
Kandidaten zijn gekend
Alle vakbonden van het UZ Brussel hebben de voorbije weken
hun kandidatenlijsten voor de Sociale Verkiezingen, die op 18 mei
en 19 mei 2016 doorgaan, bij de directie van het ziekenhuis ingediend.
Hieronder vindt U de lijsten van de BBTK alsook een overzicht met
de lijsten van alle vakbonden.
Kandidaten BBTK
Alle kandidatenlijsten
Ondernemingsraad Comitee Preventie
Feestdagen voor deeltijdse
werknemers
Eindelijk een akkoord!
De BBTK delegees hebben de voorbije maanden achter de schermen verschillende
malen met de directie onderhandeld rond extra legale voordelen voor de deeltijdse
werknemers met een variabel uurrooster en de gevraagde voordelen ook bekomen
De tekst van het akkoord werd goedgekeurd in de Ondernemingsraad van maart
Er is ook een akkoord over de
extra vergoeding van de overuren
Voor de werknemers die regelmatig
overuren presteren betekent dit
een loonsverhoging
Hieronder kan U het raamakkoord inzake de arbeidsduurorganisatie in het UZ Brussel
downloaden. Er werd in de OR  op vraag van de BBTK overeengekomen dat de driemaandelijkse
commissie niet doorgaat maar dat de rapporteringen en overzichten rechtstreeks aan
de voltallige ondernemingsraad worden voorgelegd.
Voor wat de overuren betreft heeft de BBTK de voorbije maanden ook bekomen dat
de deeltijdsen, en dat zijn er nogal wat in het ziekenhuis, voor een belangrijk
gedeelte worden gelijkgeschakeld met de voltijdsen.
Het raamakkoord
Hieronder kan U de tekst downloaden rond de toewijzing
van de Mobiele Equipe van de verpleegkundigen.
Ook hierover werd er de voorbije maanden achter de schermen
fors onderhandeld tussen de BBTK en de directie
MOBE
De tekst rond de overuren wordt de komende weken
in de vorm van een CAO gegoten en ingediend
bij het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling
Het raamakkoord is er niet
zomaar gekomen
Het raamakkoord met alle voordelen voor het betrokken personeel
is er niet zomaar gekomen. De
BBTK afvaardiging moest daarvoor
even de druk op de werkgever verhogen. Getuige hiervan de brief
die U hieronder kan downloaden.
Onder druk
De BBTK had met de werkgever een onderhoud
rond de financiering van de promoties
van het administratief personeel dat
in het ziekenhuis valt onder de OMA-CAO
Vorige maand vroeg de BBTK afvaardiging een onderhoud met de directie aan rond
de financiering van de promoties van het administratief personeel dat onder de plaatselijke
CAO voor ‘patiënt gebonden administratief personeel’ (OMA) valt. Het onderhoud met
de directie ging door op 22 maart laatstleden.
Hieronder kan U onze brief downlaoden alsook het verslag
van deze vergadering.

De brief Verslag
De nieuwe aankoopprocedure
Het eerste gevolg van de verplichte
clustering van ziekenhuizen
Onderhoud met werkgever op
22 maart 2016
Het verslag
De Sociale Verkiezingen hebben plaats op
woensdag 18 mei en donderdag 19 mei 2016
Op het Comité Preventie van
maandag 15 februari en op
een Bijzondere Ondernemingsraad
van maandag 15 februari werden
door de werkgever, zoals de wetgeving
dat voorschrijft, in het kader van
de sociale verkiezingen een aantal
mededelingen gedaan. De documenten
die aan de leden van de OR die dag
werden overhandigd kan U hiernaast
inkijken en downloaden.
De aankondiging van de verkiezingsdatum samen met
het aantal arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden.
Het aantal mandaten per categorie.
Verkiezingsdatums
De namen van de kiesgerechtigden. Een onderverdeling
in arbeiders, bedienden, kaderleden en jongeren. De openingsuren
van de stembureaus en de plaats van de stemming.
Kiesgerechtigden
Opgelet: het betreft hier de lijsten voor de Ondernemingsraad.
Voor het Comité Preventie worden de bedienden en
de kaders samen gevoegd.
Tal van nieuwe uurroosters
werden de voorbije maanden
door de Ondernemingsraad goedgekeurd
Hieronder kan U de aanvragen voor nieuwe uurroosters inkijken en downloaden die
de voorbije maanden door de Ondernemingsraad werden goedgekeurd.
Februari
Krantenwinkel
Balie Kinderziekenhuis
Maart
Pediatrie, Consultatie Dermato,
Cons. Polikliniek, Cons. Neurologie,
Verpleegafdeling A480, VP03,
Voetkliniek
April
Patiëntenbegeleiding, Urgentie Admin,
Consultatie Mond-Kaak-Aangezicht
Onderhoud met de werkgever
Nieuwe loonbarema’s
zijn op komst
De komende jaren zullen we er nog regelmatig op terug komen:
de invoering van nieuwe loonbarema’s en nieuwe
functieclassificaties. Op donderdag 14 maart had de BBTK
hierover een kort onderhoud met de werkgever. Hieronder
kan uw het schrijven downloaden dat de werkgevers uit onze
sector onlangs van de Minister hebben ontvangen. Er wijzigt
wel het één en het ander!
Functieclassificaties
Bewoner filmt hoe werken aan tramlijn Jette verkeer volledig lamleggen
Op de website van de van De Morgen verscheen een filmpje van een buurtbewoner
waaruit  duidelijk wordt hoe de net gestarte werken het verkeer rond
het ziekenhuis volledig lam leggen.

Tram 9, tussenkomst
naar aanleiding van de start
van de werken
Naar aanleiding van de problemen die zich reeds stellen
door de werken deden we op vraag van een aantal
werknemers van het ziekenhuis een tussenkomst bij
de werkgever. Download hieronder de brief.

Hieronder vindt U een raster voor nieuwe roosters (in het geel)
die aan de ondernemingsraad van april ter goedkeuring werd
voorgelegd en waarbinnen er nieuwe uurroosters (dienst per dienst)
in het kader van de werken aan de ondernemingsraad zullen worden
voorgelegd.
Download
Het einde
van de Sociale Maribel
in zicht voor het UZ-Brussel?
Ziekenhuis moet mogelijk
immens bedrag terug storten
Werkgevers uit de non profit sector
kunnen van het Fonds Sociale Maribel
een financiering ontvangen voor
de tewerkstelling van bijkomend personeel
teneinde de dienstverlening te verbeteren
en de werklast te verminderen. Er is wel één
belangrijke voorwaarde: de bijkomende
werknemers moeten aangeworven worden bovenop
het bestaande personeelskader.

Bij de afgevaardigden van de BBTK was er
een donker blauw vermoeden dat dit in het UZ
niet (steeds) gebeurt, en zeker niet in
het verpleegkundig departement.
Vandaar dat wij door dat punt op de agenda van de OR van mei 2015 te plaatsen de werkgever van
het ziekenhuis hierover wensten te interpelleren. Op maandag 11 mei werd dus het punt op de ondernemingsraad
besproken: de gegeven informatie door de werkgever was triest, beschamend en zielig. Daarbij hebben wij
tijdens de nogal verhitte discussie moeten vaststellen dat er inderdaad gesjoemeld wordt met de subsidies.  

Toen aan de personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad gevaagd werd om het document te ondertekenen
dat U hieronder kan downloaden  heeft de BBTK afvaardiging, die de grootste fractie vormt binnen de ondernemingsraad,
terecht geweigerd om dit te doen.
In de loop van de komende dagen vertrekt er vanuit onze delegatie een brief naar het Fonds Sociale Maribel
om deze weigering te verantwoorden. Normaliter  komt er dan een onderzoek vanuit dit Fonds naar de bestemming
van de toegekende financiële middelen.
Download
Verslagen
van de werkroep
‘Arbeidstijd’
van de ondernemingsraad
Hiernaast kan U de verslagen
van 2015 downloaden van
de werkgroep ‘Arbeidstijd’
van de ondernemingsraad.
Januari Februari Maart April Mei Werkgever maakt 
van ondernemingsraad een groot circus
- documenten ontbreken
- er wordt door mekaar gepraat
- secretaris kan onmogelijk notuleren
- chaos
Op de OR van 12 januari was het de bedoeling dat de aanpassing van de ‘Verzekering
gewaarborgd inkomen’ en de ‘aanbesteding voor de verzekering overlijdensdekking
en arbeidsongevallen” door de werkgever zou worden toegelicht.
Dat is geen eenvoudige materie. Wie verwacht had dat de werkgever begeleidende
documenten aan de leden van de OR zou overhandigen kwam bedrogen uit.
Resultaat: het was voor de secretaris onmogelijk om te notuleren.
Download de notulen hieronder.
Download
Incidenten
blijven zich
opstapelen
Complete chaos
De ondernemingsraad van 11 mei laatstleden startte met
een loodzware agenda. Maar wat daar gebeurde tart elke verbeelding.

C’est du jamais vu
. Leest U zelf maar in de notulen die
U hieronder kan downloaden.
Download
En dat niemand
ons komt
vertellen
dat dit allemaal
per ongeluk
gebeurt
 Documenten bestemd voor de afgevaardigden in de OR  
  zijn regelmatig compleet onleesbaar  
Nieuwe_regelgeving_pesten_2014.PDF
Op 28 april 2014 is er nieuwe wetgeving verschenen in
het Belgisch Staatsblad inzake psychosociale risico’s.
Voortaan is er sprake
van “psychosociale risico’s op het werk”.
In de wetgeving werd een definitie van
dit begrip opgenomen.
De wettelijke bepalingen hebben betrekking
op de preventie van het geheel van
de psychosociale risico’s en zijn niet
langer enkel gericht op de preventie
van geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Annexe B248 folder_web_NL (1).pdf
Nieuwe reglementering
inzake psychosociale
risico’s op het werk
Aanvraag nieuwe uurroosters
De werknemers afgevaardigden uit de OR hebben van
de werkgever een lijst gekregen met nieuwe uurroosters,
goed te keuren op de OR van juni. Het gaat hem
onder meer om:
- labo medische genetica
- personeelsdienst
- secretariaten en balies +1
- ...
Aanvraag nieuwe roosters voor
trammeke 9
Zijn dit uurroosters of
de lotto uitslagen?
Download Download Download Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Tram 9, wij vragen
dringend nieuwe
uurroosters
Wij hebben de indruk dat
de werkgever weinig vaart zet
met het opstellen van nieuwe
uurroosters in het kader van
de werken rond Tram 9. Vandaar
dat wij gevraagd hebben er reeds
op de ondernemingsraad
van maart een aantal ter bespreking
aan de ondernemingsraad
voor te leggen.
Brief OR
De Nieuwe Werker  
nr. 2 van februari 2015  
Hieronder kan U, door op
de afbeelding te klikken,
het nationale tweewekelijks blad
van het
ABVV
van februari 2015 downloaden.
2015_DNW04_lr.pdf
Vakbonden voeren
actie op 11 maart
De vakbonden blijven zich
verzetten tegen de regerings-
maatregelen.

Download hieronder
het pamflet.
Download Download
Drie nieuwe publicaties van de Nieuwe werker
Inmiddels zijn er opnieuw drie nieuwe uitgaven verschenen van de Nieuwe Werker,
het tweewekelijks blad van het
ABVV.
De Nieuwe Werker  
nr. 1 van maart 2015  
De Nieuwe Werker  
nr. 2 van maart 2015  
De Nieuwe Werker  
nr. 1 van april 2015  
Nieuwe_Werker_maart_1-2015.pdf Nieuwe_Werker_maart_2-2015.pdf Nieuwe_Werker_April_1_2015.pdf
Aanvraag nieuwe uurroosters
voor de OR van april 2015
Besparing van 3% in het UZ Brussel op de agenda van 
de ondernemingsraad van mei 2015
Download
Vragen rond het inzetten van
de Mobiele Equipe en de verpleegkundigen
aangeworven via de Sociale Maribel
Op vraag van de BBTK afvaardiging in de ondernemingsraad van het ziekenhuis
worden de besparingen van 3% op de agenda van de OR van mei geplaatst.
Eerst vroegen we om het punt te agenderen voor de OR van april. Maar
op vraag van de werkgever zal het punt tijdens de ondernemingsraad
van mei besproken worden.

Hieronder kan U onze brief downloaden waarin we de agendering vragen.
Het inzetten van de Mobiele Equipe en werknemers die aangeworven
worden in het kader van de Sociale Maribel is onderworpen aan
een strikte reglementering. Omdat wij een vermoeden hebben
dat deze regelgeving niet correct wordt nageleefd hebben
wij om meer uitleg gevraagd.

Hieronder kan U de brief downloaden die wij hieromtrent
aan de werkgever overhandigden.
Download
Aanleiding tot onze
tussenkomst zijn een aantal
uitspraken van
de vertegenwoordigers
van de werkgever in
de werkgroep ‘Arbeidstijd’
rond de vervanging
van langdurige afwezigheden
in het verpleegkundig
departement waarbij
wij terecht onze twijfels
hebben
De werkgever heeft aan de vakbonden
een lijst van nieuwe uurroosters toegestuurd
waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd
tijdens de ondernemingsraad van april.
Het gaat onder meer om de keuken,
het onderhoud, VP15, Consultatie Nefrologie,
Slaaplabo, ...
Het filmpje Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Het ABVV heeft de ontwerptekst van de sociale gesprekspartners in de Groep van 10 niet goedgekeurd.
Niet omdat wij moeilijke mensen zouden zijn, maar wel omdat wij heel goed naar onze militanten en leden
hebben geluisterd. Met deze regering is er sociaal overleg zonder inhoud. Zij hebben geen oor naar
onze alternatieven... en daardoor blijven werkgevers te gemakkelijk in een zetel zitten.
Pamflet
De werken voor tram 9 gaan
van start
Op de ondernemingsraad
van maandag 9 februari werd door
de werkgever informatie verstrekt over
de problemen die er zich kunnen stellen
bij de werken rond tram 9.

Hieronder kan U het document downloaden
dat aan de leden van de OR werd overhandigd.
Download
Voor alle duidelijkheid: tram 9 heeft voor
het personeel van het UZ geen enkele
meerwaarde. Wij vragen ons trouwens af
of samen met de komst van tram 9,
bus 14 niet zal worden afgeschaft.
Nieuwe uurroosters voor Cardio
en Balie Kinderziekenhuis
De personeelsafgevaardigden ontvingen van
de werkgever een aanvraag voor de goedkeuring
van twee nieuwe uurroosters, op de ondernemingsraad
van maart 2015
Uurroosters Langer werken  
voor minder pensioen?
Ondoenbaar, onlogisch en onnodig!
De Partij van de Arbeid van België (PVDA) heeft
een knappe 44 bladzijde tellende brochure
uitgegeven over de gevolgen van
de regerings maatregelen op onze pensioenen.

Onder meer volgende onderwerpen worden
erin behandeld:

- evolutie van de leeftijd op het recht op rustpensioen, vervroegd pensioen
en het overlevingspensioen
- evolutie van de leeftijd voor het recht op brugpensioen
- afbouw wettelijk pensioen
- hoezo, vergrijzing onbetaalbaar?
-

U kan deze brochure hieronder downloaden.
Brochure
Beta Cell Bank en Labo Medische genetica
Personeelsdienst beknibbelt eenzijdig op de 11% 
en legt daarmee een beslissing van de Raad van Bestuur naast
zich neer
De voorbije maanden hebben we met de personeelsdirecteur gesprekken
gevoerd rond het respecteren van bestaande 11% regelingen
op een aantal niet medische diensten, meer bepaald de Beta Cell Bank
en het Labo Medische Genetica. De personeelsdienst is/was van
plan om eenzijdig de 11% regeling voor deze diensten af te schaffen.
Nochtans besliste de Raad van Bestuur vorig jaar dat de diensten in het ziekenhuis
verregaande financiële autonomie krijgen en zodoende de diensthoofden
onder meer voor wat de verloning van het personeel betreft een eigen
beleid kunnen voeren. Voor zover zij uiteraard binnen hun voorziene budget
blijven en voldoen aan het besparingsplan van 3%.

De beide labo’s voldeden aan bovengestelde eisen. Nochtans besliste men
op de dienst personeel, tegen de geest van de beslissing van de Raad van Bestuur in,
om te beknibbelen op de 11%.

Er zit ons dus niets anders op dan het dossier door te sturen naar de personeelsafgevaardigde
in de Raad van Bestuur.
De Nieuwe Werker februari 2015
Hieronder kan U, door op de afbeelding
te klikken, het nationale maandblad
van het ABVV van februari 2015 downloaden.
2015_DNW03_LR.pdf Het bedrijfsvervoerplan
van het UZ Brussel
Op de ondernemingsraad van december 2014
stelde de werkgever aan
de personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraad het bedrijfsvervoerplan
van het ziekenhuis voor. Hieronder
kan U twee documenten die we ontvingen
downloaden.
Doc 1 Doc 2 De verzekering rond het gewaarborgd inkomen
in het UZ Brussel
Moeten de werknemers die van deze verzekering
gebruik maken al of niet een exemplaar van de polis
in hun bezit hebben?
Tussen de werkgever en BBTK is er al geruime tijd een discussie aan de gang rond
de vraag of de werknemers die via het ziekenhuis verzekerd zijn voor
het gewaarborgd inkomen al dan niet een exemplaar van de polis in hun
bezit moeten hebben. Wij menen van wel, de werkgever van niet.
Vorig jaar maart stuurden we hieromtrent een brief naar de personeelsdirecteur.
Gezien we na bijna een jaar hierop geen antwoord kregen stuurden we
in januari laatstleden een rappel.Kort nadien gaf de werkgever na een onderhoud in een ander dossier te kennen
dat volgens hem geen exemplaar van de verzekeringspolis aan de verzekerden
diende te worden overhandigd. Indien er zich problemen stellen dient
de verzekerde zich tot de makelaar Van Breda te wenden.

Wij gaan er echter vanuit dat er tussen de verzekerde en de verzekeraar wel
een (beperkte) polis moet worden afgesloten. Hoe kan de verzekerde anders weten wat zijn/haar
rechten zijn?

Daarnaast stelt de werkgever dat de uitleg die er zich op het Intranet bevindt voldoende
is. Ons inziens houdt dit juridisch geen steek.

We hebben voorgesteld om de polis op te nemen in een plaatselijke CAO, maar
daar wou men van werkgeverszijde niet van weten.

In ieder geval is het laatste woord in deze zaak nog niet gezegd.
Niet onbelangrijk
Hoeveel verliest
U met de Indexsprong?
Het ABVV berekende hoeveel U kan verliezen
met een indexsprong.
Download hieronder het document.
Download
Er wordt een nieuw
document toegevoegd
aan het Arbeidsreglement
Mits een aantal kleine aanpassingen
wordt het document betreffende
de
“procedure voor Psychosociale Risico’s”
dat U hieronder kan downloaden
eerstdaags toegevoegd aan
het Arbeidsreglement.
Download
"Acties vanaf maandag als  
regering akkoord  
brugpensioen niet overneemt"  
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
Regering heeft L-dagen 
in het vizier
Hieronder de tabel met het vereiste beroepsverleden alvorens men recht heeft op brugpensioen
op 60. Deze cijfers gelden tot 31 december 2014 en zeer waarschijnlijk de komende jaren
ook voor de plaatselijke CAO’s
De CAO gaat in op 3 november 2014
en loopt af op 31 december 2017
Download
Hieronder kan U de ondertekende CAO van
het brugpensioen (SWT) op 60 jaar die in het UZ Brussel
werd afgesloten downloaden. U zal merken dat de
CAO niet door de LBC werd ondertekend. Voor de geldigheid
van de CAO vormt dat geen enkel probleem. Eén ondertekende
partij is immers reeds voldoende om een CAO geldig
te verklaren.
 LBC heeft CAO niet getekend !!
De CAO werd ter registratie neergelegd bij het Ministerie
van Arbeid. Zolang de CAO geen registratienummer heeft
(en dat kan enkele maanden duren) dient U wanneer U zich
bij uw vakbond aanmeldt voor de berekening van uw
loopbaan een kopie van de ondertekende CAO mee te nemen.
Nieuwe uurroosters voor
Consulatie Geriatrie
en Labo Microbiologie
De ondernemingsraad van 9 februari 2015
keurde een aantal nieuwe uurroosters goed.
U kan deze hieronder downloaden.
Download
De vakbonden starten
op 11 maart opnieuw met acties
tegen de regeringsmaatregelen
Woensdag 28 januari 2015.
Een vrachtwagen blokkeert
de ingang tot de parking
Op woensdag 28 januari voerde een vrachtwagen
tussen 08u00 en 08u30 ‘s morgens werkzaamheden
uit aan de ingang van de parking. Met een immense
file tot gevolg op de Ring.
BBTK delegees vroegen de werkgever om uitleg.

Hieronder kan U de vraag van onze afgevaardigden
downloaden alsook het antwoord van de werkgever.
Vraag  Antwoord
“Verpleegkundigen die met
brugpensioen zijn moeten opnieuw werk
zoeken, zo niet dreigen zij hun
uitkering te verliezen”
Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Universitair Ziekenhuis Brussel
De clustering van ziekenhuizen
Mededeling van de directie op
de ondernemingsraad van maandag 9 mei 2016


Eerste arbeidsplaatsen worden geschrapt
in het UZ Brussel
Drie ziekenhuizen, het UZ Brussel, AZ Jan Portaels Vilvoorde en het AZ Sint-Maria Halle
gaan een nieuwe VZW oprichten om gezamenlijk materialen aan te kopen. De locatie
van het nieuwe magazijn bevindt zich buiten het UZ Brussel.
- In totaal zullen er in dit nieuwe magazijn 47 personen tewerkgesteld worden. Het gaat
om werknemers uit de drie ziekenhuizen.  Bij hoeveel mensen en bij wie de arbeidsovereenkomst
wordt verbroken is nog niet duidelijk. De UZ directie deelde mee dat de betrokken werknemers
door de nieuwe “werkgever” (de VZW) worden overgenomen in het kader van de nationale
CAO32bis.

- De personen die tewerkgesteld worden in de VZW vallen echter niet meer onder het Paritair
Comité 330 van de ziekenhuizen maar wel onder het Aanvullend Paritair Comité 200 voor
de bedienden en 100 voor de arbeiders. De lonen van de werknemers die ressorteren onder
deze Paritaire Comités liggen echter zo’n 10% lager. De Paritaire Comités 200 en 100 worden
door de vakbonden ook wel ‘de vuilbakken” genoemd onder meer omdat de loon- en
arbeidsvoorwaarden er penibel zijn.

Hieronder kan U het document downloaden die door de werkgever aan  tijdens de Ondernemingsraad
van 9 mei laatstleden aan de personeelsvertegenwoordigers werd overhandigd.  
Document OR
De voorbije maanden had de delegatie van het ABVV reeds enkele malen een onderhoud met
de werkgever rond de nieuwe aankoop procedure en de samenwerking met andere ziekenhuizen.
Hieronder vindt U de briefwisseling en de verslagen van dit dossier:
De brief Dreigen met acties Het verslag Het verslag 2
We hebben bij de directie dringende onderhandelingen aangevraagd
De inzet voor al het UZ personeel is immers enorm
Onderschat niet
wat hier gebeurt!
Hieronder kan U de brief downloaden die we aan de directie van het ziekenhuis hebben overhandigd. De
gevolgen voor de betrokken werknemers mogen niet onderschat worden. We stellen een aantal belangrijke
vragen bij deze overname van personeel door de nieuwe VZW. Stellen dat de nieuwe werknemers ressorteren
onder CAO32bis is immers niet voldoende om alle rechten van de UZ personeelsleden die overgenomen
worden te garanderen:

- blijven zij hun loon behouden? Indien ja, voor hoelang?
- wat met de bijkomende verlofdagen en de anciënniteitsdagen?
- en wat met het aanvullend pensioen, de verzekering voor het gewaarborgd inkomen en de hospitalisatie
verzekering?
- over welke werknemers gaat het? Gaat het zowel over arbeiders uit de magazijnen als apotheek assistenten?

De nieuwe werkgever heeft er alle belang bij om de ex-werknemers van het UZ Brussel te ontslaan. Aan de
nieuw aangeworven werknemers dient gezien zij onder de paritaire comités 100 en 200 vallen fors minder
loon uitbetaald te worden.
We gaan de zaak hard spelen! Zeer hard!
Onderhandelen
Dit is slechts een begin van een grote reorganisatie
Door de regering worden de ziekenhuizen verplicht om verregaand samen te werken. Hiervan maken de
werkgevers echter dankbaar gebruik om de personeelskosten fors te drukken, onder meer door personeel
over te hevelen naar een externe structuur. We vermoeden dat een van de volgende diensten de labo’s
zullen zijn. Door de laboranten, samen met andere ziekenhuizen, onder te brengen in bijvoorbeeld een
aparte PVBA waar de lonen 10% lager liggen kan op de lonen bespaard worden terwijl de inkomsten
niet wijzigen. Er zijn tekenen die er op wijzigen dat de procedure gestart werd.
Maar ook binnen het verpleegkundig departement mag men zich aan grote verschuivingen verwachten.
Zeer waarschijnlijk wordt de psychiatrie weer in vraag gesteld of delen van de orthopedie.