ABVV-BBTK UZ Brussel
Je zoekt interessante/nuttige documenten?
Misschien staan ze wel hier...
(SWT en Tijdskrediet, Je Rechten, De Corona crisis, de cao's, het arbeidsreglement, Moederschapsverlof - zwangerschapsverlof - ouderschapsverlof, ... )


De laatste voorwaarden voor SWT (brugpensioen) en tijdskrediet worden uit de doeken gedaan in deze brochures...

Je Rechten, PC330.


Natuurlijk heb je rechten! Terwijl de directie jou maar al te graag op je plchten wijst, komen wij op voor je rechten.
Hier alvast een opsomming.
De Corona crisis, jouw rechten op het werk.


Vele van je vragen ivm de gevolgen van deze crisis en hun invloed op je werksituatie vind je terug in deze brochure.

De belangrijkste CAO's.


Regelmatig krijgen wij vragen over afgesloten CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten) binnen de ziekenhuissector.
Speciaal voor jou scanden wij een aantal CAO's in en publiceren wij ze op onze website sommigen misschien oud maar vaak nog geldig.

05 juli 2016: CAO Toekenning inhaalrust, berekening overloon en terugroeppremie bij het UZ Brussel.
Toon de CAO.


21 september 2011: Interne CAO betreffende de loonwaarborg bij afwezigheden, de terugroeppremie voor de verpleegkundigen, de terugroeppremie voor de arbeiders.
Toon de CAO.
Toon de rekensleutel.
Toon de terugroeppremie voor arbeiders


14 september 2009: De CAO inzake vorming voor de werknemers uit de ziekenhuissector.
Toon de CAO.


04 december 2006: Het reglement en de CAO van het Pensioenfonds van het ziekenhuis.
Toon de CAO.
Toon het reglement.


30 juni 2006: Attractiviteitspremie, Diensthoofden, Bediendenstatuut verzorgend personeel,
voordelen bedienden voor arbeiders, Toeslagen onregelmatige prestaties.
Toon de CAO.


28 november 2006: Bijkomende Tewerkstelling
Toon de CAO.


26 oktober 2005: Vrijstelling arbeidsprestaties eindeloopbaan, toekenning van bijkomend verlof/ bepaalde categoriën
Toon de CAO.


25 september 2002: Eindejaarspremie.
Toon de CAO.


01 januari 2001: Functies, loonschalen, diploma’s.
Toon de CAO.


07 december 2000, nr. 1: Loonsverhoging 1%, toekenning premies, toeslagen onregelmatige prestaties.
Toon de CAO.


07 december 2000, nr. 2: Toeslagen onregelmatige prestaties.
Toon de CAO.


01 januari 1995: Er bestaat een nationale CAO 46 die op alle sectoren van toepassing is, dus ook op de werknemers van de ziekenhuissector, die aan werknemers die tenminste 55 oud zijn en die kunnen bewijzen dat ze tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben gepresteerd het recht geeft om geen nachten meer te doen.
Toon de CAO.


24 april 1995-01 januari 2001: Invoering van de zogenaamde O.O.B.-barema’s.
Toon de CAO.


29 juni 1992: Loonsverhoging, bijkomende toeslagen, bijkomende biënnale.
Toon de CAO.


29 juni 1992: Bijkomende vakantiedagen
Toon de CAO.


10 december 1992: De anciënniteitssprong.
Toon de CAO.


22 oktober 1991: Functietoeslag voor hoofden.
Toon de CAO.

Arbeidsreglement


Elke werkgever uit de privé-sector is verplicht om een arbeidsreglement op te stellen.
Dus ook het UZ Brussel.
Dit arbeidsreglement maakt integraal deel uit van je arbeidsovereenkomst.
Zowel de werkgever als de werknemers moeten zich houden aan de bepalingen die erin werden opgenomen. Uitgezonderd de artsen, deze vallen onder de richtlijnen van de medische raad.
Niettegenstaande de directie van dit ziekenhuis ertoe verplicht was om een arbeidsreglement op te stellen, heeft zij zich daar steeds tegen verzet.
Uiteindelijk, ergens midden de jaren 80 van vorige eeuw en na talloze tussenkomsten van de arbeidsinspectie, werd er een arbeidsreglement opgesteld. Dat er hiervoor zelfs een tussenkomst bij het Nationaal Paritair Comité van de ziekenhuissector nodig was zegt op zich al voldoende.
Elke werkgever maakt van een arbeidsreglement gebruik om een aantal zaken inzake arbeidsorganisatie te regelen.
Het is inderdaad een handig instrument om een bedrijf of instelling te structureren.
De directie van het ziekenhuis wou dit echter niet en nu is het daar een beetje te laat voor.
Het arbeidsreglement van het UZ Brussel is dan ook maar een pover ding waarin enkel de verplichte wettelijke bepalingen werden opgenomen.
Hieronder kan U de laatste versie downloaden. Lees het aandachtig...
Daarnaast kan je ook de brochure "Wegwijs in het arbeidsreglement" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg downloaden.

Het UZ Brussel arbeidsreglement.
Wegwijs in het arbeidsreglement.Moederschapsverlof - zwangerschapsverlof - ouderschapsverlof.Zeer frequent krijgen we vragen omtrent de regelgeving bij zwangerschap. Het is niet altijd evident om
daar onmiddellijk een antwoord op te geven. Om U te helpen hebben we in deze website een brochure
opgenomen van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling die U hieronder kan downloaden. Deze
brochure is zeer volledig.

Een greep uit de inhoud:

- het moederschapsverlof
- het vaderschapsverlof
- de bevallingsrust
- bekendmaking en bescherming bij zwangerschap
- bescherming bij adoptie
- de te analyseren risico’s
- verbod op nachtarbeid
- enz. enz.

De brochure...


Wat zijn de verplichtingen van de zwangere vrouw tegenover haar werkgever?
Elke zwangere werkneemster heeft tegenover haar werkgever een aantal verplichtingen.
Hieronder kan U een tekst downloaden waarin deze verplichtingen op een rijtje worden gezet.

De verplichtingen...