ABVV-BBTK UZ Brussel
De benoeming van de arbeidsgeneesheer in de jaren 80...


De aanstelling van Dokter Devroegh in de jaren ‘80 was geen eenvoudige zaak en behoort
tot de merkwaardige verhalen van het ziekenhuis. Hieronder vindt U notulen
van het Comité Veiligheid uit 1985 en 1986 waarin de aanstelling wordt behandeld.
Nota's op de dienst facturatie...


Hieronder vindt U twee nota’s, één uit 1986 en één uit 1992, bestemd voor
de personeelsleden op de dienst facturatie.


Toenmalig Directeur Jan Beeckmans vindt personeelsvergaderingen over de schreef.In 1992 wordt door de toenmalige regering de zoveelste inleveringsronde aangekondigd. De vakbonden,
waaronder het ABVV roepen op tot acties. De vakbonden voorzien een werkonderbreking van minstens
één uur op vrijdag 16 oktober 1992. Het ABVV , en haar centrales, dienen een nationale stakingsaanzegging
in bij de voorzitters van de verschillende paritaire comités, waaronder het Paritair Comité van de Ziekenhuizen.
Zoals de statuten van het ABVV dat voorschrijven nemen alle centrales van het ABVV, waaronder de BBTK,
deel aan de acties. De syndicale militanten van de BBTK in het ziekenhuis zijn volgens de statuten verplicht
om aan de acties deel te nemen.
De BBTK afgevaardigden van het UZ roepen daarom het personeel op om vrijdag op 16 oktober 1992
het werk gedurende één uur neer te leggen. Tegelijk organiseren wij een personeelsvergadering.

Een syndicale afvaardiging kan een personeelsvergadering organiseren wanneer zij dat wenst
mits zij zich aan bepaalde regels houdt die beschreven worden in de CAO inzake de syndicale afvaardiging.
Maar deze regels vervallen wanneer . . . het om een staking gaat.

Hieronder kan U één van de pamfletten downloaden die de BBTK afgevaardigden onder
het personeel verspreidden.

Een aantal dagen later reageerde de Algemeen Beheerder van het ziekenhuis, de heer Beeckmans (hij droeg toen
de tittel van directeur-generaal). Om de ergernis in zijn brief te begrijpen moet U weten dat hij het niet hoog
op heeft met het personeel en zeker niet met de afgevaardigden die dat personeel vertegenwoordigen.
U kan deze brief hieronder downloaden.


Onze toenmalige vakbondssecretaris reageerde daar gevat op. Hij kreeg nooit een antwoord op zijn schrijven.
Toch nog even dit: het stakingsrecht is een grondwettelijk recht waar de Algemeen Beheerder vlot overheen gaat.Onderhoudsdienst-inhaalrust inspectie.De dienst onderhoud is een probleemdienst. Het zijn niet de werknemers die er een probleem vormen,
maar wel de leidingevenden. Eén van de problemen die zich stelselmatig in deze dienst stellen is het feit dat inhaalrust
verplicht wordt toegekend alvorens de prestaties geleverd worden die recht geven op inhaalrust (beter bekend onder
de benaming recuperatie). Dat gebeurt soms weken op voorhand.
Uiteraard kan dit voor grote problemen zorgen op het ogenblik dat de betrokken werknemer ziek is op de dag de
prestaties moeten worden geleverd.
En het is onwettelijk.

Dit probleem stelt zich reeds 20 jaar. Reeds In 1988 deden we in deze zaak een beroep op de diensten van
de arbeidsinspectie. U kan het antwoord van de arbeidsinspecteur hieronder downloaden.
Sindsdien is het probleem blijven bestaan en nagenoeg elk jaar wordt dit probleem één à twee maal per jaar aan
de directie op de ondernemingsraad gemeld door de ABVV afgevaardigden. En telkens valt men van directiezijde uit
de lucht. Steevast wordt er beloofd de zaak te onderzoeken en er iets aan te doen.
Soms durft men te beweren dat men gezien de dienstnoodwendigheden niet anders kan. Tja, als men zoiets
eenvoudig niet kan oplossen dan moet men maar ontslag nemen of anders moet de Raad van Beheer van het
ziekenhuis maar ontslaan.

De brief van de inspectie.Het wondere verhaal van de reizen naar Turkije...Wie herinnert zich niet de zaak van de aan het personeel aangeboden reizen naar Turkije. We hebben
voor U hieronder een aantal documenten samen gesprokkeld.

Doc. 1.
Doc. 2.
Doc. 3.
Doc. 4.
Doc. 5.